Deelnemers

Technologiestichting STW realiseert kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. Dat doet zij door excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek te financieren en op elk project onderzoekers en gebruikers bij elkaar te brengen.

http://www.stw.nl/
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet fundamenteel en strategisch ecologisch onderzoek. De onderzoekers bestuderen organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen.

http://www.nioo.knaw.nl/
‘To explore the potential of nature to improve the quality of life.’ Dat is de missie van Wageningen UR. Wij zijn een kennisinstelling die binnen het domein ‘gezonde voeding en leefomgeving’ niet alleen hoogwaardige kennis ontwikkelt, maar ook helpt deze kennis overal ter wereld toe te passen.

http://www.wageningenur.nl/

Koninklijke Philips N.V. is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties.

http://www.philips.nl/

De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) houdt zich sinds 1947 bezig met de opsporing en winning van aardgas en aardolie uit Nederlandse bodem. Zowel op land als op zee. Al deze werkzaamheden voeren wij veilig en op duurzame wijze uit.

http://www.nam.nl/
Ziut is expert in openbare verlichting, verkeerssystemen en camerabewaking. We leggen het aan, voorzien u van advies, of verzorgen het beheer en onderhoud.

http://www.ziut.nl/

Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Sovon kijkt daarbij naar de voor- of achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan.

http://www.sovon.nl/

De Vlinderstichting is de organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. Ze maakt zich sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

http://www.vlinderstichting.nl/
Het Vogeltrekstation - centrum voor vogeltrek en -demografie, is een samenwerkingsverband van het NIOO-KNAW en de Ringersvereniging. Het Vogeltrekstation is hét expertisecentrum op het gebied van vogeltrek en vogeldemografie en regelt de dagelijkse gang van zaken rond het vangen en ringen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek.

http://www.vogeltrekstation.nl/
De Stichting RAVON zet zich in voor de bescherming van  reptielen, amfibieën en vissen. De duizenden  vrijwilligers worden ondersteund door professionele krachten op de landelijke kantoren in Nijmegen en Amsterdam. Naast directe ondersteuning van onze vrijwilligers geeft RAVON ook voorlichting, adviseert, voert onderzoek uit, beschermt soorten en hun leefgebieden, verzamelt verspreidingsgegevens en heeft drie landelijke meetnetten.

http://www.ravon.nl/
FLORON zet zich in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. FLORON coördineert en stimuleert vrijwilligers die landelijke telprojecten voor planten uitvoeren, geeft voorlichting en advies, voert ecologisch onderzoek uit ten behoeve van wetenschap, beheer en beleid en beschermt plantensoorten en hun leefgebieden.

http://www.floron.nl/
De Zoogdiervereniging zet zich in voor onderzoek naar en bescherming van inheemse wilde zoogdieren en hun leefgebieden in Nederland. Naast de vele vrijwilligers en werkgroepen die actief zijn binnen de Zoogdiervereniging, is er het professionele bureau in Nijmegen.

http://www.zoogdiervereniging.nl/
De gemeente Ede is met zijn 32.000 hectare één van de grootste gemeenten van Nederland. Bijna 90% van dit grondoppervlak bestaat uit groen. In Ede stad en de omringende dorpen wonen ruim 108.000 inwoners. Bij de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 900 medewerkers dagelijks aan een schone, groene, leefbare, economisch bloeiende, actieve en gezonde gemeente Ede. Zodat onze inwoners en bezoekers hier met plezier blijven wonen, werken en recreëren.

https://www.ede.nl/
Stichting Het Drentse Landschap is een provinciale stichting die zich inzet voor het behoud, bescherming en ontwikkeling van de natuur, landschap en cultureel erfgoed van Drenthe.

http://www.drentslandschap.nl/
Natuurmonumenten is een vereniging die midden in de maatschappij staat. Daarom hebben leden een stem: via afgevaardigden kunnen leden hun mening laten doorklinken in de besluiten en standpunten van de vereniging.

http://www.natuurmonumenten.nl/
Staatsbosbeheer zet zich in voor een natuurlijke leefomgeving waarmee mensen zich verbonden voelen, die bescherming biedt aan waardevolle planten en dieren en waar plaats is voor beleving en benutting.

http://www.staatsbosbeheer.nl/
Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Commando DienstenCentra en de Defensie Materieel Organisatie. De minister leidt het Ministerie van Defensie.

http://www.defensie.nl/